การจัดบ้านเรียนในประเทศไทยนั้น พ่อแม่จะต้องทำเรื่องอนุญาตกับทางหน่วยงานของรัฐ เนื่องด้วยตามกฏมหายของไทย เด็กไทยทุกคนจะต้องได้เข้ารับการศึกษาภาคบังคับจำนวนเก้าปีเมื่อทีอายุย่างเข้า 7 ปี หากพ่อแม่ไม่ต้องการส่งให้ลูกเข้าเรียนในระบบโรงเรียน จะต้องทำการยื่นแจ้งความจำนงค์ในการขัดการเรียนบ้านเรียน เพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติผิดกฎหมาย ทั้งนี้การจัดการศึกษาโดยครอบครัวเป็นสิทธิโดยถูกต้องตามมาตรา 12 ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และกฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547 ที่ให้ครอบครัวจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานได้ เป็นทางเลือกของครอบครัว

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาไทย

มติผู้บริหารประเทศเปลี่ยนการศึกษาขั้นพื้นฐานจาก 12 ปีเป็น 15 ปี

ลงทะเบียนที่ไหน

การลงทะเบียนบ้านเรียนสามารถเลือกลงทะเบียนได้ตามหน่วนงานต่างๆดังนี้

เขตพื้นที่การศึกษาใกล้บ้าน

พ่อแม่สามารถลงทะเบียนขออนุญาตจัดบ้านเรียนได้กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาใกล้บ้าน เขตพื้นที่การศึกษานี้เป็นหน่วยการแบ่งพื้นที่การศึกษาปกครองโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยแบ่งเป็น เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ดูเขตพื้นที่การศึกษาของตัวเอง

พ่อแม่สามารถจดทะเบียนกับเขตพื้นที่ได้ตั้งแต่ชั้นอนุบาล อายุ 4 ปีจนถึงชั้นมัธยมศึกษาที่ปี่ 6 โดยทั้งนี้พ่อแม่ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนในชั้นอนุบาลจนถึงอายุ 7 ปี การที่ลงทะเบียนกับทางเขตพื้นที่นั้นก็เพื่อช่วยพ่อแม่ในการวัดประเมินผลการเรียรู้ของลูกตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและรับวุฒิการศึกษา

ดูหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยังสามารถยื่นขอรับเงินอุดหนุนรายหัวจากรัฐบาลในการจัดการศึกษา โดยผู้เรียนมีสิทธิรับตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษาในเรื่องต่างๆด้านล่างตามแต่อายุของผู้เรียนในขณะนั้น

๑. ค่าจัดการเรียนการสอน
๒. ค่าหนังสือเรียน
๓. ค่าอุปกรณ์การเรียน
๔. ค่าเครื่องแบบนักเรียน
๕. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

ดูรายละเอียดเงินอุดหนุนรายหัว

โรงเรียนหรือศูนย์การเรียนรู้ที่รับนักเรียนโฮมสคูล

มีสถานศึกษาหลายแห่งในประเทศไทยี่ปัจจุบันเปิดรับสมัครนักเรียนแผนกโฮมสคูล พ่อแม่สามารถเข้าไปดูรายละเอียดการสมัครได้ที่ลิงค์ด้านล่าง 

  • โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก (Children Village School) จังหวัดกาญจนบุรี
  • โรงเรียนรุ่งอรุณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
  • โรงเรียนสัตยาไส
  • ศูนย์การเรียนรู้รุ่งอรุณ

นี่เป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนที่เปิดรับแผนกโฮมสคูล ยังมีโรงเรียนอีกหลายที่ที่ยังเปิดรับ พ่อแม่สามารถสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ในเขตพื้นที่การศึกษาของตนเอง

ดูเขตพื้นที่การศึกษาของตัวเอง

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความพร้อมก่อนอนุมัติการเปิดบ้านเรียน

คณะเจ้าที่ประชุมเพื่อดำเนินการนิเทศและประเมินผลบ้านเรียน

การวัดและการประเมินผลการศึกษาการจัดการเรียนแบบบ้านเรียน