Rainbow Hen Club เป็นเวปไซต์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกโดยใช้ชื่อว่า Rainbow Hen แม่ไก่ใจดีแจกฟรีแบบฝึกหัด โดยมีเป้าหมายเพื่อผลิตใบงานที่มีความละเอียดสูงสำหรับถ่ายสำเนาใช้ในโรงเรียน หรือปริ้นท์เพื่อใช้งานที่บ้าน เพื่อช่วยเหลือคุณครูและผู้ปกครองในการจัดเตรียมการสอน หรือหาสื่อเพื่อใช้ประโยชน์นการศึกษา 

เวปไซต์แม่ไก่ใจดีแจกฟรีแบบฝึกหัดอันแรกนั้นจัดตั้งขึ้นโดยครูจุ๊บ โรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์ โรงเรียนปณิธาน ๓ พุทธทาสภิกขุ เมื่อปี วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2558 โดยมีเป้าหมายว่าจะทำใบงานแจกให้ใช้ฟรีเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาสำหรับเยาวชนไทย โดยใบงานนั้นจะ

  • มีเนื้อหาเหมาะกับการพัฒนาทักษะเด็กในวัยปฐมวัย
  • มีความสวยงาม และมีความละเอียดสูง เหมาะแก่การถ่ายสำเนาหรือปริ้นท์ในบ้าน

ซึ่งเราเล็งเห็นถึงปัญหาที่ว่าในประเทศไทยเรานี้มีสื่อ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพแจกให้ใช้งานฟรีน้อยมาก เมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว อีกทั้งความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงข้อมูลต่างๆของชุมชนเมือง และชุมชนชนบทก็ยังมีมาก หนังสือหรือแบบฝึกหัดใหม่ๆก็มักจะมีราคาแพงเกินไป

ในช่วงเริ่มต้นของการทำเวปไซต์นี้ แบบฝึกหัดที่ถูกผลิตขึ้นส่วนใหญ่จะได้มาจากหลักสูตรการเรียนการสอนของทางโรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์ โรงเรียนปณิธาน ๓ พุทธทาสภิกขุ ที่ได้รับการพัฒนาแนวการเรียนการสอนมาจนเห็นว่า ใช้ได้เกิดประสิทธิผลกับนักเรียนเป็นอย่างสูง ถ้าได้ทราบถึงแนวการเรียนการสอนของโรงเรียนก็จะทราบว่า เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลสัตย์สงวนอนุสรณ์นั้นมีระดับความสามารถในการอ่านออกเขียนได้สูง ซึ่งตรงกันข้ามกับจำนวนเวลาที่ใช้ในการเรียนในส่วนของวิชาการนั้น ใช้เวลาน้อยมาก

แผนงานในปัจจุบันตั้งเป้าไว้คือ

  • ร่วมมือกับผู้ที่มีความสามารถในด้านต่างๆในการผลิตสื่อแจกให้ใช้งานได้ฟรี เพื่อประโยชน์ต่ออนาคตของเยาวชน 
  • ขยายชุมชนให้ใหญ่ขึ้นในระดับนานาชาติเพื่อสร้างชุมชนคนสร้างสรรค์ เพื่อเผยแพร่สิ่งดีให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นพลังให้กับประเทศชาติและโลกในอนาคต

ทางทีมงานหวังว่าสิ่งที่ได้เผยแพร่ให้ใช้ในเวปไซต์นี้จะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับผู้ที่ใช้งาน ซึ่งที่ผู้ใช้งานจะร่วมมือในการพัฒนาเยาวชนไทยกับแม่ไก่ได้ง่ายๆเพียง บอกต่อแก่ผู้คนที่รู้จัก แชร์แบบฝึกหัดต่างๆเหล่านี้ให้กับผู้อื่นได้ทราบ ทีมงานแม่ไก่จะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง และจะเป็นกำลังใจดีดีให้ทำแบบฝึกหัดออก และนำเสนอข้อมูลดีๆต่อไปค่ะ