สาระสำคัญของวัน ‘อาสาฬหบูชา’

วันอาสาฬหบูชา ความสำคัญของวันอาสาฬหบูชา

เราเคยได้ยิน วันอาสาฬหบูชา ประเพณีอันดีงาม มาตั้งแต่เกิดจนโต เป็นที่ทราบกันดีว่า คือหนึ่งในวันสำคัญทางพุทธศาสนาของชาวไทยทุกคน วันอาสาฬหบูชา ตรงกับ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี

เชื่อว่า หลายคนอาจจะเข้าใจความหมายของวันอาสาฬหบูชาเพียงแค่ผิวเผินเท่านั้น แต่ยังไม่เข้าใจความหมายอย่างลึกซึ้ง วันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังค่ะ

การออกเสียง

คำว่า “อาสาฬหบูชา” จริงๆ แล้วสามารถอ่านได้ 2 แบบ คือ อา-สาน-หะ-บู-ชา หรือ อา-สาน-ละ-หะ-บู-ชา

อาสาฬห หมายถึง เดือน 8 ส่วนคำว่า บูชา แปลตรงตัว หมายถึง การบูชา นั่นเอง เมื่อนำมารวมกัน จึงมีความหมายว่า การบูชาในเดือน 8 หรือการบูชาเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ครั้งสำคัญที่เกิดขึ้นในเดือน 8 

ประวัติความเป็นมา

ย้อนกลับไปสมัยพระพุทธกาล เมื่อพระพุทธเจ้ายังมีพระชนม์อยู่ หลังจากที่ท่านทรงตรัสรู้ได้เพียง 2 เดือน จึงเรียกเหล่า ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ได้แก่ พระโกณฑัญญะ พระวัปปะ พระภัททิยะ พระมหานามะ และพระอัสสชิ มารับฟังการแสดงปฐมเทศนา ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ โดยพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 เรียกว่า “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” หรือแปลว่า พระสูตรแห่งการหมุนวงล้อธรรม

ใจความสำคัญของการปฐมเทศนา มีหลักธรรมสำคัญ 2 ประการ คือ

 1. มัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง

คือ การละเว้นความสุขทางกาย โดยใช้หลัก มรรคมีองค์ 8 ดังนี้ 

 • สัมมาทิฏฐิ เห็นชอบ คือ รู้เข้าใจถูกต้อง เห็นตามที่เป็นจริง
 • สัมมาสังกัปปะ ดำริชอบ คือ คิดสุจริตตั้งใจทำสิ่งที่ดีงาม
 • สัมมาวาจา เจรจาชอบ คือ กล่าวคำสุจริต
 • สัมมากัมมันตะ กระทำชอบ คือ ทำการที่สุจริต
 • สัมมาอาชีวะ อาชีพชอบ คือ ประกอบสัมมาชีพหรืออาชีพที่สุจริต
 • สัมมาวายามะ พยายามชอบ คือ เพียรละชั่วบำเพ็ญดี
 • สัมมาสติ ระลึกชอบ คือ ทำการด้วยจิตสำนึกเสมอ ไม่เผลอพลาด
 • สัมมาสมาธิ ตั้งจิตมั่นชอบ คือ คุมจิตให้แน่วแน่มั่นคงไม่ฟุ้งซ่าน
 1. อริยสัจ 4 

ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค

 • ทุกข์  เกิดจาการไปยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 
 • สมุทัย ได้แก่ เหตุเกิดแห่งทุกข์ 
 • นิโรธ ได้แก่ ความดับทุกข์ ด้วยการใช้สติใช้ปัญญา
 • มรรค ก็คือ มรรคมีคองค์ 8 ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น 

ดังนั้น วันอาสาฬหบูชา คือ วันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก ได้แก่  “ธัมมจักกัปปวัตนสูตร” วันนี้จึงเป็นวันแรกที่มี พระรัตนตรัยครบองค์สาม คือ พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ เกิดขึ้น 

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา

คนไทยโดยส่วนใหญ่นิยม เข้าวัดทำบุญตักบาตร และเวียนเทียนในตอนค่ำ เพราะเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ช้านาน เพื่อน้อมระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และทำให้จิตใจบริสุทธิ์ 

ภาพจาก https://www.pexels.com/@pixabay

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*