เลข ป.3
คณิตศาสตร์

แบบทดสอบท้ายบทเรียน ทบทวน เลข ป.3

แบบทดสอบท้ายบทเรียน ทบทวน เลข ป.3 ชุดคำถาม 10 ข้อ จำนวน 2 ชุด ทบทวนเลข ชั้น ป.3 ท้ายบทเรียนเกี่ยวกับจำนวนเลข 0-100,000 กดดาวน์โหลดข้อสอบแบบไม่มีลายน้ำ […]

แบบฝึกหัดการคูณ แบบฝึกหัดอนุบาล
คณิตศาสตร์

โจทย์การคูณ ป.3 หาผลลัพธ์การคูณจำนวนหลักหน่วยและหลักสิบ

โจทย์การคูณ ป.3 หาผลลัพธ์การคูณจำนวนหลักหน่วยและหลักสิบ แบบฝึกหัดประถม 3 แบบฝึกหัดเลข ป.3 ทบทวนการคูณ จงหาผลลัพธ์จากโจทย์การคูณจำนวนเลข หนึ่งหลัก และ […]

ประโยค

ส่วนประกอบของประโยค แบบฝึกหัด ภาษาไทย ประถม

แบบฝึกหัด ภาษาไทย ประถม ส่วนประกอบของประโยค จงเขียนแยกส่วนประกอบของประโยคให้ตรงกับส่วนต่างๆ ตามที่กำหนดให้ได้ แบบฝึกหัดอนุบาล แบบฝึกหัดประถม แบบฝึกหัด […]

การคูณ

แบบฝึกหัดประถม คณิตศาสตร์ เขียนโจทย์การคูณจากภาพ

แบบฝึกหัดประถม คณิตศาสตร์ เขียนโจทย์การคูณจากภาพ สังเกต นับกลุ่มภาพแล้วเขียนในรูปแบบโจทย์เลขการคูณ และหาผลลัพธ์ โดยนับจำนวนภาพในกลุ่มแรกก่อน แล้ว X (ค […]