กรุงเทพและปริมณฑล

ศูนย์การเรียนรู้ป่าในกรุง

เหมาะสำหรับ ทุกวัย กิจกรรม สัมผัสป่านิเวศจำลอง เรือนยอดไม้ หอชมป่า เป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติที่คุณพ่อคุณแม่สามารถพาเด็กๆ มาสัมผัสกับธรรมชาติในกรุงเทพฯ ได้ที่นี่เลย [Read…]

กรุงเทพและปริมณฑล

ฟาร์มเดอเล็ก

เหมาะสำหรับ ทุกวัย กิจกรรม กิจกรรมทางการเกษตร กิจกรรมขี่ม้า ฟาร์มเดอเล็ก เป็นฟาร์มที่เปิดขึ้นมาสำหรับเด็กๆ เป็นการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านกระบวนการและกิจกรรมทางการเกษตร ฝึกให้เด็กๆ [Read…]

กรุงเทพและปริมณฑล

พิพิธภัณฑ์พระราม ๙

เหมาะสำหรับ ทุกวัย กิจกรรม เยี่ยมชมนิทรรศการ เรียนรู้ความสัมพันธ์ของระบบนิเวศที่สำคัญของโลกและของไทย เป็นพิพิธภัณฑ์ในเครือของ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านความหลากหลายของระบบนิเวศทั่วโลกแห่งแรกของประเทศไทยและใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ [Read…]

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
กรุงเทพและปริมณฑล

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

เหมาะสำหรับ ทุกวัย กิจกรรม เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สร้างขึ้นในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ครบ 200 ปี เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่บูรพมหากษัตริย์และวีรชนไทยผู้เสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติ [Read…]

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้
กรุงเทพและปริมณฑล

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้

เหมาะสำหรับ ทุกวัย กิจกรรม จัดแสดงหลักฐานทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับการจัดดอกไม้ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมทางชนชาติกับการจัดดอกไม้ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมดอกไม้ ก่อตั้งขึ้นจากความตั้งใจของ คุณสกุล อินทกุล [Read…]

No Picture
กรุงเทพและปริมณฑล

พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

เหมาะสำหรับ ทุกวัย กิจกรรม จัดแสดงในส่วนของนิทรรศการเงินตรา นิทรรศการบทบาทหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย, นิทรรศการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน และนิทรรศการหมุนเวียนต่าง ๆ พิพิธภัณฑ์ที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา [Read…]

No Picture
กรุงเทพและปริมณฑล

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

เหมาะสำหรับ ทุกวัย กิจกรรม การจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคดีในประเทศไทย งานประณีตศิลป์และชาติพันธุ์วิทยา รวมไปถึงนิทรรศการชั่วคราวต่าง ๆ พิพิธภัณฑ์ที่เปิดให้ประชาชนเข้าชมแห่งแรกของเมืองไทย [Read…]