No Picture
ก-ฮ

จับคู่พยัญชนะพ้องเสียง

แบบฝึกหัดมาใหม่วันนี้เป็นการฝึกจับคู่พยัญชนะไทยที่มีเสียงคล้ายคลึงกันค่ะ ถ้าเด็กจำเสียงที่คล้ายคลึงของพยัญชนะต่างๆได้จะช่วยให้สามารถอ่านและเขียนได้ง่ายขึ้นค่ะ [Read…]