พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เหมาะสำหรับ

ทุกวัย

กิจกรรม

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แหล่งเรียนรู้เชิงเกษตรที่เน้นถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญาเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านนิทรรศการในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ในอาคาร และพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่เป็นฐานเรียนรู้ให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษา และได้ทดลองปฏิบัติจริง

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ต่างๆ แหล่งเรียนรู้โครงการพระราชดำริด้านการเกษตร มีโรงภาพยนต์ แปลงสาธิตการทำเกษตรต่างๆ

พิพิธภัณฑ์ภายในที่น่าสนใจ

พิพิธภัณฑ์กษัตริย์เกษตร เรียนรู้การเดินตามรอยพ่อผ่านสื่อเทคโนโลยีทันสมัย เชื่อมโยงภูมิปัญญาไทยที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตคนรุ่นใหม่ร้านกินอยู่ดี

พิพิธภัณฑ์วิถีน้ำ (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6) จัดแสดงนิทรรศการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวความสำคัญของแม่น้ำ

พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 3) จัดแสดงนิทรรศการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวของพันธุกรรมพืชเพื่อให้เข้าใจถึงคุณค่า ความหมาย ความสำคัญ ที่สะท้อนความ หลากหลายของพันธุกรรม 

พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 4) จัดแสดงนิทรรศการเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องราวของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะพาให้ทุกท่านได้รู้จักเรื่องราวของธรรมชาติอันยิ่งใหญ่ในฐานะที่เราเป็นเพียงมนุษย์ตัวเล็ก เป็นสิ่งมีชีวิต 1 ใน 2,000,000 ชนิด ที่ถูกค้นพบแล้ว และเชื่อมั่นว่ายังมีสิ่งมีชีวิตอีกเป็นล้านชนิดบนโลกที่ยังไม่ถูกค้นพบ

พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา (อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 ชั้น 1) จัดแสดงพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ จัดแสดงพระราชประวัติ หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สนุกกับของเล่นในวิถีเกษตร จากธรรมชาติใกล้ตัว ตามรอยพ่ออยู่อย่างพอเพียง และอื่นๆมากมายเกี่ยวกับ รัชกาลที่ 9

เปิดทำการ

วันอังคาร–อาทิตย์ เวลา 9.00-16.00 น. (ปิดวันจันทร์)

ค่าใช้จ่าย

พิพิธภัณฑ์ในหลวงรักเรา คนไทย เด็ก 30 ผู้ใหญ่ 50 /ต่างชาติ เด็ก 50 ผู้ใหญ่ 100 พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม คนไทย เด็ก 20 ผู้ใหญ่ 40 / ต่างชาติ เด็ก 50 ผู้ใหญ่ 100 พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร คนไทย เด็ก 20 ผู้ใหญ่ 40 / ต่างชาติ เด็ก 50 ผู้ใหญ่ 100 พิพิธภัณฑ์วิถีน้ำ คนไทย เด็ก 30 ผู้ใหญ่ 50 / ต่างชาติ เด็ก 50 ผูใหญ่ 100 พิพิธภัณฑ์ดินดล คนไทย เด็ก 30 ผู้ใหญ่ 50 / ต่างชาติ เด็ก 50 ผู้ใหญ่ 100 พิพิธภัณฑ์กษัตริย์เกษตร คนไทย เด็ก 20 ผู้ใหญ่ 30 / ต่างชาติ ไม่มี

สถานที่ติดต่อ

หมู่ 13 ถนนพหลโยธิน หลักกิโลเมตรที่ 46-48 ตรงข้ามโรงพยาบาลนวนครต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

0 2-529- 2212-13

https://www.wisdomking.or.th

แหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน สถานที่อื่นๆ ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*