พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง)

เหมาะสำหรับ

ทุกวัย

กิจกรรม

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) เรียนรู้ด้านอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป และงานแสดงแนวพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9 ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พิพิธภัณฑ์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ในการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงการศึกษาด้านอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูป และเป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่นี่จึงเป็นแหล่งเรียนรู้ที่ดีเยี่ยม

ภายในพื้นที่ของพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง) ประกอบไปด้วยส่วนหลัก ๆ 2 ส่วน ได้แก่  

1. โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ ๑ (ฝาง) ที่มีวิสัยทัศน์ว่า “พิพิธภัณฑ์พื้นที่ที่มีชีวิต” โดยพัฒนาโรงงานหลวงและพื้นที่โดยรอบให้เป็นพื้นที่เพื่อการเรียนรู้ (A Platform for Learning Experience) และสามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างดี อีกทั้งยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม     
2. พิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงนิทรรศการที่น่าสนใจมากมาย เช่น นิทรรศการจัดแสดงวัตถุสะสม อันเป็นสิ่งของจากชาวบ้านชุมชนบ้านยางบริจาคให้พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ ๑ (ฝาง), นิทรรศการจัดแสดงภาพถ่ายขั้นตอนกระบวนการผลิตของโรงงานหลวง และภาพถ่ายสมัยที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 เสด็จฯ เยี่ยมราษฎรในพื้นที่ภาคเหนือ เป็นต้น  

โดยแวดล้อมไปด้วยชุมชนบ้านยางที่เงียบสงบและสวยงาม บรรยากาศเงียบสงบ นอกจากจะได้ความรู้กลับบ้านแล้ว ยังสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดอยคำหลากหลายแบบได้ที่นี่อีกด้วย  

เปิดทำการ

เปิดทำการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

ค่าใช้จ่าย

เข้าชมฟรี

สถานที่ติดต่อ

หมู่บ้านยาง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

053-051-019

https://www.facebook.com/LamtakhongResearch/

แหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียน สถานที่อื่นๆ ดูเพิ่มเติมได้ที่นี่

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*