การคูณ

แบบฝึกหัดประถม คณิตศาสตร์ เขียนโจทย์การคูณจากภาพ

แบบฝึกหัดประถม คณิตศาสตร์ เขียนโจทย์การคูณจากภาพ สังเกต นับกลุ่มภาพแล้วเขียนในรูปแบบโจทย์เลขการคูณ และหาผลลัพธ์ โดยนับจำนวนภาพในกลุ่มแรกก่อน แล้ว X [Read…]